یشسبش

کد انبار
F6_21251
قیمت به یوآن
یشسبش
Manufacturer
Ohmite
Product Category
Aluminium Electrolytic#خازن های الکترولیتی آلومینیومی
Description
یشسبش

موجود در انبار داخلی

: 1

تعداد مبلغ (ریال) مبلغ (دلار) مبلغ (یوآن)
توضیحات
یشسبش